• dierwelzijn

Dierenwelzijn

Dierenwelzijn
Nederland is wereldwijd koploper wat betreft het verbeteren en doorontwikkelen van dierenwelzijn. Ook in de pluimveebranche zetten alle schakels in de keten zich in om op dit gebied grote stappen vooruit te zetten. Die samenwerking is essentieel om resultaat te boeken. Daarom wordt dit door 2 Sisters Storteboom nadrukkelijk gestimuleerd richting partners, afnemers en leveranciers. Gezamenlijk boeken we namelijk de meeste vooruitgang!

Drie aspecten willen we hier onder de aandacht brengen.

Diergezondheidszorg
Op het gebied van antibiotica heeft 2 Sisters Storteboom een zeer strikt beleid. We zijn van mening dat het van belang is om diergeneesmiddelen, met inbegrip van antibiotica, op een verantwoorde manier te gebruiken waarbij zowel dierenwelzijn als bescherming van de humane gezondheid, nu en in de toekomst, gewaarborgd is.

Wat betreft antibiotica is het streven om te komen tot een keten waarin zo weinig mogelijk antibiotica wordt gebruikt. Als er al antibiotica gebruikt moeten worden, dienen deze op voorschrift van een dierenarts te worden verstrekt. 2 Sisters Storteboom gebruikt in haar keten in elk geval niet die antibiotica die door de WHO zijn geïdentificeerd als belangrijk voor humane toepassing. Het gaat daarbij om cephalosporinen en fluoroquinolonen.

Een groot deel van onze kippen wordt inmiddels zonder antibiotica geproduceerd. In een intern programma worden verdere stappen uitgewerkt die uiteindelijk zullen leiden tot een volledige keten waarin alleen in uitzonderingssituaties nog antibiotica zullen worden voorgeschreven.

Dat we serieus werk maken van dit belangrijke aandachtspunt blijkt ook uit onze deelname aan een project van het Innovatienetwerk van het Ministerie van Economische Zaken. Daarin wordt onderzocht hoe een optimale antibiotica-vrije keten er uit zou moeten zien. De rapportages hierover zijn te vinden op: www.innovatienetwerk.org.

“Higher welfare” concepten
Er is in West-Europa in het algemeen en in Nederland in het bijzonder een stijgende vraag naar "higher- welfare"-concepten te zien. 2 Sisters Storteboom speelt in op deze marktvraag en is bereid op basis van structurele of langdurige samenwerking concepten op dit gebied te ontwikkelen.

Zo wordt er voor en in samenwerking met Jumbo Supermarkten de Nieuwe Standaard Kip (NSK) geproduceerd. Dit is een kip waarbij op het gebied van milieu en welzijn aanvullende eisen worden gesteld. Wij conformeren ons aan de meest actuele eisen die aan deze NSK kip worden gesteld door de afnemer en zien er op toe dat deze eisen in alle schakels van de keten worden nageleefd.

Binnen onze keten wordt ook pluimvee met het 1 ster Beter Leven Keurmerkvan de Dierenbescherming geproduceerd. Deze wijze van houderij kenmerkt zich onder meer door een lagere bezetting in de stallen, een overdekte uitloop, daglicht en een langzaam groeiend kuiken.

Dierenwelzijn in de keten
2 Sisters Storteboom besteedt in heel haar keten veel aandacht aan de zorg voor het welzijn van de dieren. Behalve extra aandacht voor training en opleiding van medewerkers die met levend pluimvee werken en chauffeurs die het levend pluimvee vervoeren is er ook regelmatig contact met vang- en laadploegen en met de pluimveehouders om een zo optimaal mogelijk dierwelzijn te kunnen waarborgen.

Verder werken wij in beide slachterijen met moderne verdovingssystemen. De dieren worden bij aankomst op de slachterij meteen verdoofd in de containers waarin ze bij de pluimveehouder zijn geladen. Dit betekent aanzienlijk minder stress omdat ze niet eerst uit de containers gehaald moeten worden voordat zij worden verdoofd.