• MVO
    In alle schakels van de keten houden we rekening met het milieu

Milieu

Milieu
Om het belang van milieu en omgeving te onderstrepen is 2 Sisters Storteboom sinds 2015 ISO 14001 gecertificeerd. Daarmee zijn alle activiteiten, die binnen ons bedrijf op het gebied van milieu worden uitgevoerd, in een algemeen kader geplaatst. Daarbij gaat het niet alleen om het energieverbruik, maar ook om het verwerken van afval, het voorkomen van hinder door geur en geluid en de bescherming van bodem en water. Op deze manier werkt 2 Sisters Storteboom op een minder milieubelastende manier in alle schakels van de keten.

Energie
Voor wat betreft Energie heeft 2 Sisters Storteboom voor de slachterijen en de verwerkingsbedrijven het convenant MJA 3 ondertekend. De doelstelling van MJA 3 is dat partijen zich inspannen om 30 procent energie-efficiencyverbetering te bereiken in de periode 2005-2020. Dit betreft een gemiddelde van alle deelnemende ondernemingen (voor al hun betrokken inrichtingen).

Afval en reststromen
Afval is binnen onze bedrijven de stroom afval van niet-dierlijke herkomst. Het gaat hierbij om verpakkingsmateriaal, plastic, papier en karton. Deze stromen worden zoveel mogelijk gescheiden. Reststromen van dierlijke herkomst worden allemaal verwerkt tot andere producten.

Geur- en geluidshinder verminderen
Als 2 Sisters Storteboom willen we ons als ‘goede buren’ gedragen. Daarom werken we op allerlei manieren aan het beperken van de geur- en geluidshinder rondom onze vestigingen. Isolatiemaatregelen, luchtfilters en andere middelen worden ingezet om de overlast zoveel mogelijk te beperken.
 
Water

Water is een belangrijke hulpbron in onze bedrijven voor de verschillende productieprocessen. Storteboom vindt het belangrijk om verstandig om te gaan met natuurlijke bronnen, zoals water. Wij monitoren daarom het gebruik van water in onze bedrijven en zoeken voortdurend naar mogelijkheden om het gebruik te reduceren.

Om een positieve bijdrage te kunnen leveren aan het leefbaar houden van de omgeving van onze vestigingen wordt extra aandacht besteed aan de waterzuivering van het afvalwater dat uit onze bedrijven komt. In beide slachterijen wordt het water op locatie voor het lozen gezuiverd.